Avsluta ärendet

Hitta på sidan

Så här avslutar du ärendet.

Avsluta med ett beslut

Ett tillsynsärende måste alltid avslutas med någon form av beslut. Både förbud och föreläggande ska följas upp och vad resultatet blir av uppföljningen bör också dokumenteras skriftligen. Ett tidsbestämt förbud ska kontrolleras och om verksamhetsutövaren följt förbudet bör detta framgå i ärendet. Det bör även vara tydligt vilken bedömning förvaltningen slutligen gjort. Verksamhetsutövaren har rätt att veta om förvaltningen tänker ställa ytterligare krav mot hen eller om myndigheten är nöjd. Det är även viktigt för miljöförvaltningen att det är tydligt redovisat om anläggningen uppfyller miljöbalkens krav eller inte. Detta inte minst för att handläggare byts ut och kunskap om förhållandena annars riskerar att gå förlorade.

Även om verksamhetsutövaren har sökt och fått tillstånd till en ny anläggning är detta i sig inte en garanti för att fastighetens avloppsproblem blir åtgärdat. Att en verksamhetsutövare fått ett tillstånd innebär inte att denne måste ta det i anspråk.

Om miljöförvaltningen har formulerat sitt beslut som ett ”förbud att från och med ett visst datum släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten”, kan detta beslut ha efterkommits när ett nytt tillstånd getts och den nya anläggningen har anslutits. I dessa fall behövs inget särskilt upphävande av förbudet. För tydlighetens skull kan en anteckning ändå göras i samband med att den nya anläggningen tas i bruk. Om tillsynsbeslutet formulerats på annat sätt bör verksamhetsutövaren få ”ett kvitto” på att förvaltningen är nöjd med vidtagna åtgärder och i ett kortare beslut meddela detta.

Om miljöförvaltningen kan konstatera att verksamhetsutövaren har upphört med utsläpp av avloppsvatten finns inte längre behov av ett förbud, vilket därmed bör upphävas. Det skulle till exempel kunna handla om att verksamhetsutövaren visar att beslutet efterlevts genom att varaktigt ha kopplat bort fastighetens vattenförsörjning.

Om myndigheten har förelagt verksamhetsutövaren att följa befintligt tillstånd eller liknande kan det behövas ett ytterligare beslut för att verksamhetsutövaren säkert ska veta vad som gäller. Ett enklare beslut kan då fattas där man beskriver vilka förbättringar som gjorts, att anläggningen efter att åtgärderna vidtagits uppfyller miljöbalkens krav och att tidigare föreläggande upphävs.

Avsluta klagomålsärenden

Om ett tillsynsärende har påbörjats efter klagomål måste ärendet avslutas med ett formellt beslut som ska delges den som är part, se beslut från JO 1017-2002. I övrigt se avsnittet Tillsyn initierad av klagomål.

Meddela inskrivningsmyndigheten och avsluta i verksamhetssystemet

När ärendet är klart behöver inskrivningsmyndigheten kontaktas så att föreläggande eller förbud inte ligger kvar. Ärendet behöver också avslutas i verksamhetssystemet. Det är också lämpligt att riskklassa anläggningen med utgångspunkt från de åtgärder som vidtagits så att den får ett nytt tillsynsdatum. Riskklassningen kan behöva justeras om till exempel teknik har förändrats, se även avsnitt Tillsynsprioritering.

Sammanställ de samlade resultaten av tillsynen och återkoppla till fastighetsägaren

En faktor som påverkar fastighetsägarnas handlande och deras motivation för att vidta åtgärder är bland annat tilltron till miljöförvaltningens förmåga att ställa krav som löser miljö-/hälsoproblemen som finns i området. Som nämnts i avsnitt Följ upp och utvärdera – bör tillsynsmyndigheten jobba på miljöevidensen både före och efter åtgärd – vilken minskad miljöbelastning fås med olika systemlösningar, har belastningen minskat, syns effekter nedströms, har badplatsen fått bättre vatten? Andra viktiga faktorer för en fastighetsägare är att myndighetsutövningen upplevs rättvis – ”har jag åtgärdat mitt avlopp så vill jag veta att andra också gjort det”. (Wallin, Molander, & Johansson, 2011)

Av detta dras slutsatsen att det är viktigt att miljöförvaltningen följer upp och återkopplar till de fastighetsägare som planerar eller har gjort åtgärder.

Relevanta rättsfall

Rättsfall

Avsnitt där rättsfallet finns

Domstol, datum och målnummer

Avsluta klagomålsärenden

Justitieombudsmannen, 2003-07-02, JO 1017-2002

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion