Handläggning vid överklagande

Hitta på sidan

Om ett beslut överklagas behöver miljöförvaltningen fråga sig om överklagan har inkommit i rätt tid, om det finns anledning att ändra beslutet och om ärendet ska avvisas eller översändas till länsstyrelsen.

Är överklagan gjord inom rätt tid?

En överklagan ska göras skriftligen och komma in till den beslutande myndigheten in inom tre veckor från att delgivning skett (43-44§§ förvaltningslagen). Om överklagandet kommer in innan något delgivningskvitto har kommit tillbaka har man också överklagat i rätt tid.

Visar det sig att överklagandet har kommit in efter att treveckorsfristen har gått är det för sent inkommet. Överklagandet ska då avvisas i ett särskilt beslut (45 § förvaltningslagen). Avvisningsbeslutet är överklagningsbart. Skulle överklagan ha skickats direkt till länsstyrelsen inom rätt tid ska ärendet inte avvisas av miljöförvaltningen. Inte heller om det kommit in efter treveckorsfristen på grund av att myndigheten inte har lämnat en korrekt underrättelse om hur man överklagar.

Finns det anledning att ändra beslutet?

Det kan finnas skäl att överväga om ett överklagat beslut ska ändras. Ändring av beslut kan bara bli aktuellt om någon av förutsättningarna i 36-39 §§ förvaltningslagen är uppfyllda. Om miljöförvaltningen gör bedömningen att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska miljöförvaltningen ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Som huvudregel ska ett överklagande som inkommit i tid skickas över till länsstyrelsen tillsammans med handlingarna i ärendet som det överklagade beslutet avsåg. Om förvaltningen bedömer att det finns skäl att ändra beslutet måste det göras innan överklagandet överlämnats till länsstyrelsen. Förvaltningen ska skicka över beslutet även i de fall förvaltningen kan tänka sig vissa eftergifter men inte att helt upphäva beslutet. Förvaltningen bör i samband med att den överlämnar ärendet till länsstyrelsen påtala att den medger viss ändring.

Fattar miljöförvaltningen direkt ett nytt ändrat beslut så ska även det nya beslutet överlämnas till länsstyrelsen (46 §). Det ändrade beslutet räknas då också som överklagat. Överklagande och övriga handlingar i ärendet ska skyndsamt skickas till länsstyrelsen (46 §). JO har i beslut JO 987-2002 angivit tiden till inom en vecka.

Yttrande i samband med överklagande

Om miljöförvaltningen vill yttra sig med anledning av ett överklagande så kan det ofta vara praktiskt att först rättidspröva överklagandet och sedan sända det vidare till nästa instans. Miljöförvaltningen kan i samband med överlämnandet ange att de vill få möjlighet att komplettera ärendet med yttrande.

Tre instanser prövar ärendet

Det finns tre instanser som överprövar miljönämndens beslut om små avlopp.

Första instans är länsstyrelsen, andra instans är mark- och miljödomstol och tredje instans är Mark- och miljööverdomstolen. Alla beslut som överklagas till länsstyrelse och mark- och miljödomstol kommer att tas upp till prövning, men för att ett ärende ska kunna prövas i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt (MÖD) krävs prövningstillstånd. Domar och beslut från MÖD är prejudicerande och vägledande varför det kan vara viktigt för rättstillämpningen att miljöförvaltningen driver ett ärende så långt som möjligt. Om förvaltningen vill överklaga till MÖD är det viktigt att i överklagandet yrka på att prövningstillstånd ska meddelas, och att motivera detta yrkande. Vilka skäl det finns för att lämna prövningstillstånd framgår av överklagandehänvisningen från MMD.

Observera att överklagningstiden/tiden för att begära prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen inte är tre veckor från att beslutet mottagits utan tre veckor från att mark- och miljödomstolen fattade beslutet (datum för domen). I domen anges vilken dag som är sista dag för överklagande.

Enligt 5 kap. 1 § i lag om mark- och miljödomstolar delger inte domstolarna överklagade beslut utan det får tillsynsmyndigheten själv ombesörja.

Relevanta rättsfall

Rättsfall

Avsnitt där rättsfallet finns

Domstol, datum och målnummer

Finns det anledning att ändra beslutet?

Justitieombudsmannen, 2003-11-06, JO 987-2002

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion