JO 1017-2002 Justitieombudsmannen

Målnummer: JO 1017-2002
Beslutande myndighet: Justitieombudsmannen
Avgörandedatum: 2003-07-02

Slutsats

Alla inkomna klagomål ska avslutas med ett beslut.

Sammanfattning

En granne klagade på en avloppsanläggning som renoverats, och menade att den orsakade försumpning av hans mark. Den klagande JO-anmälde eftersom han inte fick något beslut alls från nämnden efter sina förnyade klagomål.

JO uttalade följande: ”NN:s klagomål gav upphov till två ärenden av vilka det första avslutades den 16 september 1999 med ett formligt beslut med fullföljdshänvisning. Därefter har NN inkommit med ytterligare klagomål. Dessa framfördes inledningsvis per telefon och föranledde därvid inte att något nytt ärende lades upp utan antecknades i det redan avslutade ärendet. Sedan NN inkommit med en skrift lades emellertid ett nytt ärende upp. Efter viss skriftväxling informerades NN den 10 augusti 2000 om att Tekniska förvaltningen inte ansåg att något nytt som gav anledning till förnyad prövning hade kommit fram. Därefter har några åtgärder utöver inkommande samtal från NN inte ägt rum. Något formligt beslut har inte fattats i ärendet. Oavsett vilken bedömning nämnden gjorde av NN:s förnyade klagomål borde dessa redan när de framfördes per telefon ha föranlett att ett nytt ärende lades upp. Det nya ärendet skulle efter nämndens prövning, på sätt som jag nyss har redovisat, ha avslutats med ett formligt beslut.”