M 5463-00 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5463-00
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2001-08-28
Kommun: Örebro

Slutsats

Det är som huvudregel inte möjligt att förelägga om anslutning till en samfällighet eftersom dessa bygger på frivillighet. I det aktuella målet var det dessutom oklart om anläggningen tålde ytterligare belastning. Att förelägga om en tvångsmässig anslutning till en gemensamhetsanläggning synes inte vara möjlig med stöd av miljöskyddslagen i detta fall.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förelade en fastighetsägare vid vite om att ansluta sitt avlopp till en privat gemensam avloppsanläggning som drevs av en förening.

Miljödomstolen angav i sina domskäl: ”Den ifrågavarande gemensamma avloppsanläggningen är inte en allmän va-anläggning och omfattas inte av regleringen i VAL. Anläggningen drivs av en ekonomisk förening. Enligt miljönämndens uppgift avses föreningen i framtiden ombildas till en samfällighetsförening. Detta har också förutsatts i detaljplanen såvitt framgår av dess genomförandebeskrivning.

Det är tydligt att fördelar finns att vinna, inte minst miljömässiga, genom att avloppsfrågan i området ordnas i ett större sammanhang. Som [fastighetsägaren] har invänt föreligger det dock för dagen betydande osäkerhet om den faktiska kostnaden för att ansluta fastigheten till den gemensamma avloppsanläggningen. Vidare bygger samverkan i den ekonomiska förening som driver anläggningen helt och hållet på frivillighet. Mot denna bakgrund och med hänsyn till övriga konsekvenser som en tvångsmässig anslutning till anläggningen kan medföra för [fastighetsägaren] synes det inte möjligt att med stöd av miljöskyddslagen förelägga denne att vidta skyddsåtgärder m.m. i denna form.

Med hänvisning till det som nu har sagts finner miljödomstolen att det meddelade vitesföreläggandet ska upphävas."

Ärendet överklagades till Miljööverdomstolen som fastställde Miljödomstolens beslut.