M 9088-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 9088-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2015-05-21
Kommun: Vaggeryd

Slutsats

Byte av spridningsrör och installation av fördelningsbrunn kan inte anses vara underhållsåtgärder som ryms inom tidigare tillstånd. I målet kunde inte fastställas var de gamla infiltrationsrören varit placerade vilket var en brist som MÖD ansåg skulle ligga fastighetsägaren till last. Därför blev bedömningen att det inte räckte med en anmälan utan ombyggnationen borde ha tillståndsprövats.

Sammanfattning

Miljö och byggnämnden förbjöd en fastighetsägare att använda befintlig avloppsanläggning. Anläggningen bestod av en trekammarbrunn med efterföljande infiltration och skulle rena avloppsvatten från WC och BDT från permanentbostad. Tillstånd gavs ursprungligen 1981. Av utredningen framgick att fastighetsägaren under 2007-2008 anlagt en ny fördelningsbrunn och nya infiltrationsrör utan att söka tillstånd eller anmäla detta till nämnden. Nämnden förelade fastighetsägaren att anlägga en provgrop och denna inspekterades i oktober 2013. Gropen intill infiltrationen var ca 2 meter djup och vid inspektionen stod det lite vatten i botten på gropen och vatten trängde fram i gropens sidor vid ca 1,5 meters djup. Vid inspektionstillfället var grundvattennivåerna mycket låga. Spridningsledningarna hade lagts cirka 0,8 meter under markytan. Nämndens bedömning var att lokaliseringen innebar risk för olägenhet och därför förbjöds anläggningen.

Beslutet överklagades till MÖD som fastställde nämndens beslut. MÖD gjorde bedömningen att den aktuella anläggningen inte hade en godtagbar funktion och de att de sammantagna åtgärderna som fastighetsägaren vidtagit har sådan art och omfattning att de bör bedömas som en nyanläggning som ska tillståndsprövas. Vidare ansåg MÖD att utgångspunkten måste vara att det krävs ett skyddsavstånd på minst 1 m mellan infiltrationsanläggningens spridningslager och den högsta grundvattennivån för att en godtagbar funktion ska anses föreligga. För att frångå detta avstånd torde det krävas att riskerna för förorening i det närmaste kan uteslutas, vilket inte gick att göra i det aktuella målet.