M 2330-21 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 2330-21
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2022-01-24
Kommun: Borgholm

Slutsats

MÖD bedömde att beslutsunderlaget i ärendet inte var tillräckligt för att bevilja tillstånd. Bland annat saknades utredning av grundvattnets nivå och strömningsriktning. Domstolen ansåg även att situationsplanen och ritningarna över anläggningen var ofullständiga.

Sammanfattning

En fastighetsägare hade sökt tillstånd för en trekammarbrunn följd av en upphöjd infiltrationsanläggning avsedd för både WC- och BDT- vatten. Anläggningen avsågs placeras i ett område med tunna jordlager och stundtals hög grundvattennivå. Några dricksvattenbrunnar och ett Natura 2000-område fanns i närheten av den planerade anläggningen. Nämnden beviljade tillstånd till anläggningen men grannar till den planerade anläggningen överklagade beslutet till MÖD.

MÖD angav i sina domskäl att utredningen i ärendet hade brister vad det gällde höjdangivelser i situationsplanen, att markförhållanden, avrinning och grundvattennivå i anläggningens närhet är inte tillräckligt utredda samt att de delar av anläggningen som ska förbinda trekammarbrunnen och infiltrationsanläggningen inte beskrivits i ansökan. Utöver detta tillkom att tillståndet angav att spridningsledningarna ska placeras som lägst 1,35 m över högsta grundvattenytan, trots att den högsta grundvattennivån inte har fastslagits. Domstolen bedömde det som särskilt betydelsefullt att markförhållandena och grundvattennivån på platsen för infiltrationsanläggningen undersöks närmare.

MÖD ansåg vid en samlad bedömning att det inte gick att bedöma om tillstånd kunde ges till den sökta avloppslösningen på den föreslagna platsen. Ärendet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.