M 1303-12 Mark- och miljödomstolen Nacka

Målnummer: M 1303-12
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Nacka
Avgörandedatum: 2012-07-04
Kommun: Vingåker

Slutsats

Om renat avloppsvatten ska avledas i dike över annans mark så är den markägaren berörd och ska höras innan beslut meddelas.

Sammanfattning

En fastighetsägare hade beviljats tillstånd för en avloppsanläggning. Efter att vattnet renats skulle det ledas över grannfastigheten i ett dike till en våtmark. Grannen klagade på beslutet och menade att det var dåligt utrett om avloppsvattnet kunde avrinna ordentligt.

Av mark- och miljödomstolens domskäl framgår följande.

”I förevarande mål har nämnden beslutat om tillstånd för inrättande av en anordning för rening av avloppsvatten. Sedan avloppsvattnet passerat anläggningen kommer det att avledas över fastigheten( FASTIGHETSBETECKNING) som ägs av (FASTIGHETSÄGARE). Hon har därmed ett intresse i målet och ställning såsom part.

Domstolen kan konstatera att någon kommunicering från nämnden gällande det aktuella beslutet inte skedde till NN innan beslutet togs. I aktuellt mål borde hon i enlighet med ovanstående bestämmelser [19 kap. 4 § MB och 17 § FL] ha informerats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig över den innan beslutet togs. Nämndens beslut ska därför upphävas och ärendet visas åter till nämnden för vidare handläggning.”