P 1666-13 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: P 1666-13
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2013-12-13
Kommun: Höganäs

Slutsats

Markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. Både lämpligheten och möjligheten att bygga på en viss plats prövas.

Förhandsbesked för bostadshus med bland annat svårigheter att lösa avloppsfrågan avslogs av Mark- och miljööverdomstolen.

Sammanfattning

Ansökan om förhandsbesked för ett enfamiljshus inkom till en kommuns byggnadsnämnd, som avslog ansökan med hänvisning till att det bl.a. var svårt att anordna avlopp. Mark- och miljööverdomstolen avslog ansökan om förhandsbesked.

Ur domskälen: ”I ärenden om lov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. ÄPBL markens lämplighet för bebyggelse prövas. Att det är möjligt att bygga på en viss plats är således inte tillräckligt.

I det aktuella ärendet har byggnadsnämnden hänvisat till risken för översvämning, svårigheten att på lämpligt sätt anordna avlopp, intresset av att bevara jordbruksmark samt till lämplig bebyggelseutveckling. Vid prövning av förhandsbesked ska markens lämplighet för bebyggelse, så som anförts av byggnadsnämnden, bedömas utifrån markens naturliga förutsättningar.”