M 4569-13 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 4569-13
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2013-11-13
Kommun: Haninge

Slutsats

Ändrad lokalisering och ny teknik var att jämställa med ny anläggning.

Byte från konventionell infiltrationsteknik till infiltration med moduler krävde nytt tillstånd.

Sammanfattning

En fastighetsägare hade låtit inrätta en ny infiltration med en annan placering än vad som angivits i tillståndet för den gamla infiltrationsanläggningen. Vidare hade den gamla, konventionella infiltrationen bytts ut mot infiltrationsmoduler.

Tillsynsmyndigheten fattade beslut om miljösanktionsavgift vilket överklagades. Mark- och miljödomstolen fastställde tillsynsmyndighetens beslut om miljösanktionsavgift.

Av domskälen framgår följande: ”Det som tillsynsmyndigheten har anfört om infiltrationsanläggningens ändrade lokalisering har inte ifrågasatts av NN. Dessutom framgår av handlingarna att den nya infiltrationsbädden har en annan teknik än den gamla. Det tillstånd som NN har haft för sin avloppsanordning kan varken anses omfatta den nya lokaliseringen eller den ändrade infiltrationstekniken. Omlokaliseringen av infiltrationsbädden tillsammans med den nya infiltrationstekniken är därför att jämställa med inrättande av en ny avloppsanordning.”