M 4544-20 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 4544-20
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2020-10-16
Kommun: Hultsfred och Vimmerby

Slutsats

Till beslutet måste vara bifogat en hänvisning till hur man överklagar och detta måste framgå av dokumentationen i ärendet.

Sammanfattning

Mark- och miljödomstolen avslog en ansökan om utdömande av vite mer utgångspunkt i att det föreläggande som ansökan avsåg inte hade försetts med någon överklagandehänvisning och därför inte fått laga kraft. Efter att nämnden i MÖD givit in ett utdrag ur sitt ärendehanteringssystem som utvisade att en överklagandehänvisning hade överlämnats tillsammans med föreläggandet har MÖD undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet dit för fortsatt behandling.