M 279-19 Mark- och miljödomstolen Nacka

Målnummer: M 279-19
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Nacka
Avgörandedatum: 2019-03-05
Kommun: Värmdö

Slutsats

Vid prövning av lokaliseringen av en avloppsanläggning saknar det betydelse om utförandet av den kan kräva prövning mot reglerna i plan- och bygglagen

Sammanfattning

Tillstånd beviljades till en avloppsanläggning belägen närmare fastighetsgräns än 4,5 m. Grannen överklagade beslutet och anförde att avståndet var för kort.

Ur domen:

”Vid prövningen av om en avloppsanordning kan anses förenlig med miljöbalkens bestämmelser, där lokaliseringen ingår som en del i prövningen, saknar det betydelse att utförandet av den i vissa fall kan kräva servitut eller en prövning mot reglerna i plan- och bygglagen (2010:900). Det saknar även betydelse att en kommun kan ha egna rutiner för hur dessa olika prövningar ska samordnas.

Mark- och miljödomstolen instämmer i de bedömningar som länsstyrelsen har gjort. Annat har inte framkommit än att det beviljade tillståndet, med tillhörande villkor och den lokalisering som framgår av situationsplanen, är godtagbart med hänsyn till risken för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Överklagandet ska därför avslås.”

Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd.