M 3318-11 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 3318-11
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2011-11-21
Kommun: Vara

Slutsats

Fastighetsägaren höga ålder kan tillsammans med andra omständig¬heter vara skäl för att avvakta med krav på åtgärd. Men inte som enda skäl.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förbjöd utsläpp från avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Efter slamavskiljning leddes vattnet ut i täckdike/dränering. Fastighetsägaren var 87 år och anläggningen hade varit oförändrad i 60 år. Fastighetsägaren ville bli befriad från kravet på att bygga om husets avloppsanläggning och ansåg att nästa ägare av huset kunde bygga om avloppet.

Domstolen tog först ställning till anläggningen och om den uppfyllde miljöbalkens krav. Man fann att utsläppet var olagligt eftersom det stred mot 12 § FMH och konstaterade därför att nämnden haft fog för sitt förbud. Domstolen tog därefter upp frågan om det var förenligt med gällande lagstiftning att, med hänsyn till fastighetsägarens ålder och övriga omständigheter, medge längre tid än vad som annars var brukligt för en sådan åtgärd. Domstolen ansåg att det mot bakgrund av den ringa belastningen på anläggningen och omständigheterna i övrigt kunde godtas att tidpunkten för åtgärdernas genomförande sköts fram fem år. Domstolen ansåg det rimligt att anta att boendeförhållandena på fastigheten skulle förändras inom en inte alltför avlägsen framtid. Förbättringsåtgärderna skulle dock genomföras tidigare om ny ägare flyttade in. Av domen framgick även att om fastighetsägaren inte hade flyttat inom fem år så borde tillsynsmyndigheten efter en ny skälighetsbedömning kunna flytta fram tiden ytterligare.

Jämför med dom M 1582-12.