M 1582-12 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 1582-12
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2012-06-27
Kommun: Vara

Slutsats

Fastighetsägarens höga ålder innebar inte längre tidsfrist.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förbjöd utsläpp från avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Efter slamavskiljning var det oklart vart vattnet tog vägen. Fastighetsägaren var i 70-årsåldern och ville bli befriad från kravet på att bygga om husets avloppsanläggning.

Fastighetsägaren anförde att han och hans fru var pensionärer och att utsläppet från den befintliga anläggningen torde vara begränsat. Fastighetsägaren var 77 år gammal och åberopade dessutom att uppskov hade givits i andra fall på grund av hög ålder.

Länsstyrelsen anförde att bara det förhållandet att en domstol i ett mål lämnat en förlängd tidsfrist inte skulle leda till att man ska dra generella slutsatser om att en fastighetsägares höga ålder ensamt är avgörande för att få uppskov med tiden. Länsstyrelsen ansåg inte att det i det nu aktuella ärendet hade framkommit att mängden avloppsvatten skulle understiga det man kunde förvänta sig från ett normalt tvåpersonshushåll. Länsstyrelsen avslog överklagandet och satte endast fram tiden för när förbudet skulle börja gälla till ett år från det att lagakraftvunnen dom förelåg. Fastighetsägaren överklagade till MMD som gjorde samma bedömning som länsstyrelsen och avslog överklagandet.

Jämför med dom M 3318-11.