M 7531-04 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 7531-04
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2005-07-21
Kommun: Borgholm

Slutsats

Det är fel utgångspunkt att redan i planeringsstadiet utgå från att en infiltration ska läcka lakvatten som ska avrinna längs marken.

Ansökan avslogs.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet avslog ansökan om att ansluta WC-spillvatten till en befintlig infiltrationsanläggning för ett antal fastigheter. Skälet för avslag var att tillsynsmyndigheten ansåg att platsen var olämplig. Den låg inom yttre skyddsområde för en ytvattentäkt och omgavs till största delen av alvarmark med mycket tunt jordtäcke. Tillsynsmyndigheten menade också att alvarmarken tenderade att säsongsvis vara snustorr och säsongsvis översvämmad. På infiltrationsplatsen var jordtäcket tjockare med ett infiltrationsmaterial som förmodligen utgjordes av rester från tidigare kalkstensbrytning, som efter utförd siktanalys visat sig innehålla ett förhållandevis stort inslag av lera och mjäla. Dessutom fanns borrade brunnar i närheten och det saknades utredning beträffande eventuell sprickbildning i berggrunden.

De sökande anförde att den befintliga anläggningen varit i drift utan problem i flera år samt att de av erfarenhet när de borrat brunnar visste att grundvattenrörelserna i området var mycket små.

Länsstyrelsen gick på tillsynsmyndighetens linje och avslog ansökan medan Miljödomstolen godtog ansökan.

Naturvårdsverket yttrade sig och delade tillsynsmyndighetens bedömning. Bland annat menade man att det var en felaktig tillämpning av tekniken med infiltration att redan i planeringsstadiet utgå från att infiltrationen skulle läcka lakvatten och avrinna längs marken mot ett våtmarksområde flera hundra meter längre bort.

Miljööverdomstolen delade tillsynsmyndighetens och naturvårdsverkets uppfattning och fastställde länsstyrelsens beslut att avslå ansökan. Då en ny ansökan inkommit under processens gång överlämnades denna till tillsynsmyndigheten för handläggning.