M 9677-99 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 9677-99
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2000-10-20
Kommun: Kungsbacka

Slutsats

Även en liten risk för påverkan på dricksvattenbrunn var tillräcklig för att avslå ansökan om infiltration.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet lämnade tillstånd till en infiltrationsanläggning om 35 kvm avsedd för både WC- och BDT-spillvatten. Ägaren till grannfastigheten överklagade beslutet eftersom han menade att hans dricksvatten kunde påverkas negativt.

Till grund för tillsynsmyndighetens beslut låg besiktning av en 2 meter djup provgrop som visade ett svårinfiltrerbart material ner till 0,7 meter. Därefter utgjordes markmaterialet av en mycket tätare silt. På grund av rådande markförhållanden hade tillsynsmyndigheten villkorat tillståndet med att infiltrationen skulle förläggas 0,3 meter över befintlig marknivå samtidigt som en förstärkning med infiltrationssand skulle göras ner till en meter under infiltrationsrören. Berggrunden hade bedömts vara normalsprickigt urberg vilket låg mer än 2 meter under markytan för infiltrationsplatsen. Markytan vid platsen för infiltrationen låg 17 meter högre än markytan vid den aktuella bergborrade brunnen, en marklutning på ca 10-11 grader. Avståndet mellan platsen för infiltrationen och vattentäkten var ca 90 meter.

Såväl länsstyrelsen som miljödomstolen avslog överklagan, men miljööverdomstolen ändrade beslutet och beviljade inte tillstånd till anläggningen. SGU hade yttrat sig och kunde inte utesluta risken för att det infiltrerade avloppsvattnet skulle kunna komma att påverka vattenkvaliteten i brunnen. Risken ansågs förhållandevis liten, men kunde inte uteslutas.