Hitta på sidan

M 2950-22 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 2950-22
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2023-02-21
Kommun: Stockholm

Slutsats

MÖD har ansett att installationen av ett gråvattenfilter är att jämställa med inrättande av en ny avloppsanläggning som kräver tillstånd enligt kommunens föreskrifter. Tillstånd har inte sökts och det finns därför förutsättningar att påföra miljösanktionsavgift.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet beslutade om miljösanktionsavgift för inrättande av avloppsanordning utan tillstånd. Skälen för beslutet var att inrättandet av gråvattenfiltret innebär att anläggningens reningsmetod har ändrats på ett sådant sätt som anses vara en ändring av anläggningens viktigaste funktioner och därför bedömdes åtgärden vara tillståndspliktig.

Av domen framgår att frågan i målet är om inrättandet av gråvattenfiltret är en sådan ändring av anläggningen att den är att jämställa med en ny avloppsanordning. MÖD hänvisar till praxis där ändring av befintliga avloppsanordningar jämställs med nyanläggning när ändringarna avsett de viktigaste funktionerna vid inrättande av en ny avloppsanläggning, t.ex. reningsmetod och utsläppspunkt (se bl.a. MÖD 2013:27 och Mark- och miljööverdomstolens dom 2010-03-12 i mål nr M 5369-09).

Miljööverdomstolen ansåg att installationen av gråvattenfiltret är att jämställa med inrättande av en ny avloppsanordning och att det därför krävs tillstånd för åtgärden. Eftersom sådant tillstånd saknades vid inrättandet av avloppsanläggningen samt att det inte heller framkommit att det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften, ansåg MÖD att förutsättningar för att ta ut miljösanktionsavgift fanns. MÖD fastställde därför nämndens beslut om miljösanktionsavgift.