M 597-17 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 597-17
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2017-10-02
Kommun: Hällefors

Slutsats

Ett krav på kväverening skulle i detta fall föranleda en begränsad miljömässig nytta, som sett i ljuset av de höga kostnader som ett sådant krav är förknippat med får anses orimligt betungande.

Sammanfattning

En nämnd beslutade att förelägga kommunen i egenskap av VA-huvudman att åtgärda en befintlig kommunal avloppsanläggning eller att installera en ny avloppsanläggning så att vissa i beslutet särskilt angivna krav, däribland krav på kväverening, skulle klaras. Beslutet överklagades till MMD som bedömde att ett krav på kväverening skulle föranleda en begränsad miljömässig nytta, som sett i ljuset av de höga kostnader som ett sådant krav är förknippat med får anses orimligt betungande för kommunen. MMD beslöt därför att föreläggandet skulle upphävas i den del som avser krav på kväverening.