P 10870-22 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: P10870-22
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2024-03-11
Kommun: Gotland

Slutsats

MÖD har konstaterat att markförhållandena på platsen är sådana att den förslagna avloppslösningen avviker från vad som kan anses lämpligt vid nybyggnation av permanent bebyggelse. Den sökande ville installera ett minireningsverk med en efterföljande markbädd i ett område med obefintliga jordlager och avsaknad av recipient. MÖD bedömde att avsaknaden av ett skyddande jordlager innebär att vatten som släpps ut från reningsanläggningen, oavsett reningsgrad, sannolikt transporteras vidare ner i berggrundens spricksystem, med risk för omkringliggande dricksvattentäkter. Förhandsbesked beviljades inte.

Sammanfattning

Den sökande avsåg bygga två nya hus i ett område på Gotland. Marken där anläggningen (minireningsverk kompletterat med markbädd) avsågs placeras består av grovt grus samt klappersten till 1,5 respektive 1,6 meters djup. MÖD konstaterade att det innebär att vatten som släpps ut från reningsanläggningen, oavsett reningsgrad, sannolikt transporteras vidare ner i berggrundens spricksystem, utan att passera ett naturligt jordlager eller föregående recipient. MÖD ansåg vidare att grundvattnets strömningsriktning, givet berggrundens karaktär, kan påverkas under torrare perioder, vilket i sig innebär att det inte kan uteslutas att föroreningar kan transporteras längre sträckor och i delvis oväntade strömningsriktningar. Påverkan på omkringliggande dricksvattenbrunnar kan därmed inte uteslutas.

Mot denna bakgrund samt med beaktande av den vattenproblematik som finns på Gotland, bland annat i form av smittämnen i grundvattnet, fann MÖD att området där anläggningen ska installeras får bedömas som extra känsligt. MÖD ansåg också att kortare driftsstopp eller överbelastning över tid kan innebära ytterligare belastning av föroreningar på grundvattenmagasinen i området. En upphöjd markbädd skulle enligt sökanden fungera som ett extra steg för bakteriereduktion. Denna lösning måste dock, ansåg MÖD, genom platsens avsaknad av såväl ett skyddande jordlager som en lämplig recipient för avledande, anses avvika från vad som kan vara lämpligt vid nybyggnation av permanent bebyggelse.

Vid en sammantagen bedömning fann MÖD att frågan om avlopp inte kan anses löst på ett sådant sätt att ett positivt förhandsbesked kan meddelas. För att ett positivt förhandsbesked ska kunna ges måste de grundläggande förutsättningarna för byggnation på platsen vara åtminstone översiktligt klarlagda, bland annat avseende möjligheterna att ordna avlopp.