M 4906-20 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 4906-20
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2021-06-21
Kommun: Gnesta

Slutsats

MÖD bedömde att en leverantörs provtagningsserier inte visar att anläggningen klarar att uppnå normal skyddsnivå för fosforreduktion, samt att 70 % reduktion behöver uppnås som medelvärde, men inte i varje stickprov. Ansökan avslogs.

Sammanfattning

En fastighetsägare hade sökt tillstånd för enskilt avlopp för WC- och BDT- vatten inom normalt skyddsområde. Nämnden avslog ansökan med hänvisning till att den bedömde att anläggningen inte uppfyllde det funktionskrav på minst 70 % fosforrening som följer av HVMFS 2016:17.

Beslutet överklagades till MÖD som bedömde att normal skyddsnivå, och därmed ett krav på reduktion av fosfor med minst 70 % gällde för den aktuella fastigheten. Av MÖD:s avgörande framgår vidare att det inte bör krävas att reduktionskravet på minst 70 % uppnås i varje enskilt stickprov, men att det bör krävas att reduktionskravet uppnås som ett medelvärde under en testperiod. Domstolen menade att även kraftigt avvikande provresultat av fosfor ska räknas med vid uträkning av medelvärdet om det inte finns någon uppenbar orsak till att provresultaten skulle vara felaktiga. Då det kan finnas flera möjliga orsaker till ett avvikande provresultat (t.ex. att provtagningen inte varit tillräckligt kvalitetssäkrad eller att felaktiga värden förts in i stället för det verkliga ingående värdet) och att anläggningen vid aktuellt tillfälle inte renar fosfor (som att slamtömning nyss skett, att slamtömning inte skett tillräckligt ofta eller att anläggningen varit överbelastad eller att syrefria förhållanden uppstått). Då det i målet saknats förklaringar till de låga värdena för rening menade MÖD att det inte funnits tillräckliga skäl för att undanta värden som visade att anläggningen inte renar fosfor.

När de avvikande resultaten räknades med i provtagningsserierna uppnåddes inte en 70-procentig reningsgrad för den ansökta avloppsanordningen. MÖD bedömde att det i provtagningsserierna fanns brister som i sig gjorde att provresultatens användbarhet och tillförlitlighet kunde ifrågasättas. Eftersom MÖD bedömde att då sökanden inte hade styrkt att anläggningen skulle uppfylla reduktionskravet 70 % för fosfor kunde anläggningen inte tillåtas, och nämndens beslut fastställdes därmed.