M 3314-19 Mark- och miljödomstolen Växjö

Målnummer: M 3314-19
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Växjö
Avgörandedatum: 2019-08-12
Kommun: Sjöbo

Slutsats

Den omständigheten att personer är folkbokförda på en fastighet utgör inte i sig bevisning som med tillräcklig styrka kan anses påvisa att NN har släppt ut spillvatten till den enskilda avloppsanläggningen inom fastigheten under den tid som förbudet gällt och att förbudet därmed har överträtts.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet hade förbjudit en fastighetsägare vid vite att släppa ut avloppsvatten. MMD avslog dock ansökan om utdömande av vitet eftersom det inte bevisats att förbudet har överträtts. Det har förvisso skett regelbunden sophämtning på fastigheten och tre personer har varit folkbokförda där, men med bakgrund av vitets straffrättsliga karaktär krävs det någon form av bevisning att det också har släppts ut avloppsvatten.

Ur domskälen: ”Av handlingarna i målet framgår det inte vilka åtgärder nämnden vidtagit vid inspektionen för att utreda om förbudet, som trädde i kraft den 23 mars 2019, faktiskt har överträtts. Nämnden har till sin ansökan inte lagt fram någon närmare utredning, i form av exempelvis tjänsteanteckningar eller fotografier, från inspektionen av fastigheten den 11 juni 2019 som styrker att NN har släppt ut spillvatten till den aktuella avloppsanläggningen. Att konstatera att inget nytt har hänt med avloppsanläggningen, eller, som det får förstås, att det inte vidtagits några åtgärder avseende den enskilda avloppsanläggningen inom fastigheten, kan inte enligt domstolen anses styrka att förbudet att släppa ut spillvatten till anläggningen har överträtts.

De övriga omständigheter som nämnden har redogjort för i sin ansökan, vad gäller regelbunden soptömning och att tre personer är folkbokförda på fastigheten, talar visserligen för att NN har använt fastigheten och fortsatt att släppa ut spillvatten till den enskilda avloppsanläggningen i strid mot förbudet (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 september 2016 i mål M 8123-15). Domstolen bedömer dock, mot bakgrund av att vite har en straffrättslig karaktär och beviskravet därmed är högt ställt, att nämnden, utifrån det underlag som lämnats in till domstolen, inte har framställt någon bevisning som med tillräcklig styrka kan anses påvisa att NN har släppt ut spillvatten till den enskilda avloppsanläggningen inom fastigheten under den tid som förbudet gällt och att förbudet därmed har överträtts. Det finns således inte förutsättningar för att döma ut vitet. Ansökan ska därför avslås.”