M 1232-19 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 1232-19
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2019-07-08
Kommun: Göteborg

Slutsats

Om överträdelse har konstaterats vid flera tillfällen vid löpande vite ska ansökan om vitets utdömande göras i separata ansökningar eftersom det finns en ”stoppregel” i 9 § viteslagen, som gör att domstolen inte kan döma ut mer i vite än vad som anges i föreläggandet.

Sammanfattning

Ett bolag har förelagts att följa vissa begränsningar av tömningstiderna för en återvinningsstation. Föreläggandet har förenats med ett löpande vite på 25 000 kr för varje tillfälle som föreläggandet överträds. Ansökan om utdömande av vite har avsett sammanlagt fyra överträdelser. MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, funnit att föreläggandet varit tillräckligt tydligt utformat. Enligt 9 § 2 st. lagen om viten är det, när det föreligger flera överträdelser av föreläggandet till samtidig bedömning, inte möjligt att döma ut vite för mer än en av överträdelserna. Ansökan har därför bifallits endast till viss del.