M 1179-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 1179-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2014-06-17
Kommun: Eslöv

Slutsats

Om mer än två år förflutit sedan förutsättningarna för att väcka talan om utdömande av vite uppkom, förfaller ärendet enligt 9 § viteslagen.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förbjöd utsläpp av avloppsvatten på en fastighet. Förbudet gällde från den 12 oktober 2011. Tillsynsmyndigheten begärde utdömande av vitet och ansökan om utdömande delgavs fastighetsägaren den 18 november 2013. Ansökan avslås då preskription inträtt.

Av 9 § tredje stycket lagen (1985:206) om viten framgår att vite bortfaller, om talan om att det ska dömas ut inte har delgetts adressaten inom två år från det att förutsättningarna för att väcka en sådan talan uppkom.

Ur domskälen: ”Förbudet för fastighetsägaren att släppa ut orenat avloppsvatten från fastigheten inträdde senast åtta månader efter mottaget beslut. Beslutet mottogs den 11 februari 2011 vilket innebär att förbudet inträdde den 12 oktober 2011. I målet är ostridigt att förbudet överträtts. Förutsättningar för att ansöka om utdömande av vite uppkom vid den tidpunkt förbudet överträddes, dvs. den 12 oktober 2011. Eftersom fastighetsägaren delgavs ansökan om utdömande av vite först den 18 november 2013 har vitet preskriberats. Då förutsättningar saknades att döma ut vitet avslog MÖD ansökan ändrade mark-och miljödomstolens dom. MÖD upplyste om att den omständigheten att vitet är preskriberat inte innebär att förbudet att släppa ut orenat avloppsvatten upphört att gälla.”