M 4515-15 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 4515-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2016-04-25
Kommun: Uddevalla

Slutsats

CE-märkning hindrar inte att sådana krav uppställs på anläggningen som helhet som enligt den svenska miljölagstiftningen bedöms nödvändiga för att säkerställa skyddet av hälsa och miljö. Ansökan avslogs på grund av att den ansökta anläggningens reningskapacitet ej redovisats. Prestandadeklaration saknades i ansökningshandlingarna.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet avslog en fastighetsägares ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanläggning. Anläggningen bestod av ett minireningsverk avsett för rening av WC- och BDT-spillvatten från permanentbostad. Sökanden överklagade.

Mark- och miljööverdomstolen har i sin dom inledningsvis konstaterat att genom CE-märkning garanterar en tillverkare att deklarerad prestanda överensstämmer med den faktiska. Medlemsländerna i EU ska utgå från att en prestandadeklaration är korrekt och får inte heller förhindra tillhandahållandet eller användning av CE-märkta produkter, under förutsättning att den angivna prestandan motsvarar kraven för sådan användning i landet. Enligt Mark- och miljööverdomstolen hindrar CE-märkning inte att sådana krav uppställs som enligt den svenska miljölagstiftningen bedöms nödvändiga för att säkerställa skyddet av hälsa och miljö. Eftersom CE-märkningen ska vara den enda märkning som garanterar byggproduktens överensstämmelse med angiven prestanda, utgör prestandadeklarationen ett viktigt underlag vid tillståndsprövning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att redovisa prestandadeklarationen för tillståndsmyndigheten. Då någon sådan deklaration inte har redovisats i målet saknas tillräckligt stöd för påståendet att anläggningen når upp till en reningsgrad som motsvarar hög skyddsnivå. Sammantaget bedöms tillräcklig utredning inte ha presenterats som medför att det aktuella minireningsverket kan godtas i detta fall.