M 1758-19 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 1758-19
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2019-10-10
Kommun: Uddevalla

Slutsats

Vid förbud bör begreppet ”släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten” undvikas då det är för oklart formulerat.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet förbjöd några fastighetsägare att efter viss tidpunkt släppa ut släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten från avloppsanläggningen för bad-, disk och tvättvatten till fastigheterna YY och ZZ.

Ur domskälen: ”Begreppet ”otillräckligt renat avloppsvatten” kan måhända framstå som förhållandevis klart för den som yrkesmässigt arbetar med avloppsfrågor. Begreppet finns emellertid inte definierat i författningstext och är inte preciserat i praxis. Samhällsbyggnadsnämndens beslut innehåller inte heller någon närmare förklaring av vad som avses med begreppet. Beslutet kan mot angiven bakgrund inte anses uppfylla det krav på tydlighet som måste ställas på tillsynsbeslut som innehåller ett förbud.

Till det ovan anförda kan tilläggas att den infiltrationsbädd som ingår i avloppsanläggningen, såvitt framgår av tillgängliga handlingar, är placerad utanför fastigheterna YY och ZZ. Även utsläppet av avloppsvattnet sker vid sådana förhållanden utanför dessa fastigheter. Beslutet, sådant det är utformat, träffar därför inte aktuellt avloppsvatten. Skäl för att upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut föreligger därför även på denna grund.

Samhällsbyggnadsnämnden är självfallet oförhindrad att initiera ett tillsynsärende avseende aktuellt avlopp. Mark- och miljödomstolen vill i detta sammanhang anmärka att enbart hög ålder på en infiltrationsanläggning inte är en tillräcklig grund för förbud. Det krävs även andra indikationer på att anläggningen förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”