M 3912-14 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 3912-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2015-01-08
Kommun: Trollhättan

Slutsats

Minireningsverk utan efterpolering godtogs inte inom ett vattenskyddsområde då sökanden inte visat att anläggningen hade en tillfredställande smittskyddsreduktion.

Sammanfattning

Mark- och miljödomstolen fastställde beslut att inte lämna tillstånd till utförande av avloppsanläggning bestående av minireningsverk. Ansökan avslogs då minireningsverket i tidigare tester visat sig behöva kompletteras med efterpolering för att klara krav på tolerabel bakteriehalt och då sådan inte ingått i ansökan. Mark- och miljödomstolen ansåg detta var särskilt viktigt att beakta då avloppsvattnet avsågs släppas ut inom ett vattenskyddsområde för en reservdricksvattentäkt.