M 6820-18 Mark- och miljödomstolen Nacka

Målnummer: M 6820-18
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Nacka
Avgörandedatum: 2019-03-21
Kommun: Nyköping

Slutsats

Förbud upphävdes då fastighetsägaren inte hade möjlighet att följa förbudet att släppa ut från avloppsanläggningen eftersom den delades med en annan fastighetsägare.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet förbjöd två fastighetsägare från att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning. MMD ansåg att avloppsanläggningen inte uppfyller de krav som gäller. Avloppsanläggningen används dock även av en annan fastighet och de fastighetsägare som förelagts hade därför ingen möjlighet att följa förbudet. MMD upphävde tillsynsmyndighetens beslut.

Ur domskälen: ”Enligt 2 § lag (1985:206) om viten får vite inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Så som förbudet är utformat förbjuds NN och MM att släppa ut avloppsvatten från avloppsanläggningen. NN och MM är ansvariga för och råder över det avloppsvatten som släpps ut från deras hus till den bristfälliga avloppsanläggningen (jfr rättsfallet MÖD 2011:28). Den aktuella avloppsanläggningen betjänar dock även fastigheten YY. NN och MM är alltså inte ensamma nyttjare av avloppsanläggningen och de är varken ansvariga för eller råder över utsläpp som härrör från fastigheten YY. NN och MM saknar därmed möjlighet att följa förbudet. Med ändring av länsstyrelsens beslut ska miljönämndens beslut därför upphävas”.