M 7917-01 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 7917-01
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2003-06-17
Kommun: Boxholm

Slutsats

Lokalisering på genomsläpplig mark i nära anslutning till en sjö var skäl för avslag på ansökan om att anlägga infiltrationsanläggning

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet avslog en ansökan om utförande av en avloppsanläggning i form av en infiltrationsanläggning. Skälet var att tillsynsmyndigheten ansåg att anläggningen låg på genomsläpplig mark för nära sjön Sommen och infiltration på platsen därför inte kan ske utan risk för påverkan på sjöns vatten,

Miljööverdomstolen delade miljödomstolens bedömning att den av kommunerna vid Sommen antagna riktlinjen om minst 50 meters skyddsavstånd skall ställas mot övriga faktorer som bör beaktas vid prövningen i det enskilda fallet.

Ur domen:

”Vid denna prövning konstaterar Miljööverdomstolen att [ FASTIGHETSÄGAREN]s ansökan avser en helt ny avloppsanläggning för omhändertagande av såväl BDT-spillvatten som toalettvatten. Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (2 kap. 3 och 7 §§) kan det då krävas att han vidtar de skyddsåtgärder, iakttar de begränsningar och vidtar de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att skydda miljön i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Av utredningen i målet får anses framgå att avloppsanläggningens placering på fastigheten medför att infiltration av avloppsvatten på den ansökta platsen inte kan ske utan påtaglig risk för näringsläckage till Sommen. Och de kostnader som är förenade med en alternativ lösning av avloppsfrågan framstår inte som så höga att de kan anses som orimliga. Under dessa förhållanden kan det krävas att [FASTIGHETSÄGAREN] i samförstånd med miljönämnden väljer en alternativ lösning. Han bör därför inte få tillstånd att utföra den avloppsanläggning som hans ansökan avser.”