M 143-14 Mark- och miljödomstolen Umeå

Målnummer: M 143-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Umeå
Avgörandedatum: 2014-12-15
Kommun: Boden

Slutsats

Att förelägga någon att utföra något som annars är tillståndspliktigt är olämpligt, eftersom det finns en risk att åtgärden vidtas utan att en tillståndsprövning har skett. För att rena, ta hand om eller undvika att släppa ut avloppsvatten kan det också finnas andra möjliga sätt än de som nämnden har förlagt om.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet förelade en verksamhetsutövare att installera en ny avloppsanläggning eller förbättra den befintliga BDT-anläggningen så att särskilt angivna krav på reduktion av organiska ämnen, fosfor skulle klaras liksom att utsläppet inte skulle medverka till väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet. Den befintliga anläggningen utgjordes av två stenkistor. Fastigheten låg i vattenskyddsområde för grundvattentäkt.

Verksamhetsutövaren överklagade beslutet men länsstyrelsen gjorde samma bedömning som nämnden. MMD hänvisar till flera äldre avgöranden från MÖD och anger att rättspraxis säger att ett föreläggande som syftar till att hindra utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten ska utformas som ett förbud och inte som ett föreläggande.

MMD upphävde länsstyrelsens beslut och ändrade miljö- och byggnämndens beslut till följande: ”Utsläpp av avloppsvatten från bad, disk och tvätt från fastigheten X som inte genomgått en av miljö- och byggnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning förbjuds. Förbudet gäller från och med den 1 oktober 2018.”