M 5369-09 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 5369-09
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2010-03-12
Kommun: Alvesta

Slutsats

Att inrätta en infiltration med ändrad lokalisering krävde tillstånd.

Att byta teknik från stenkista till infiltration krävde tillstånd.

Sammanfattning

En fastighetsägare hade utan tillstånd inrättat en infiltration för WC- och BDT-spillvatten. Avloppsutsläppet hade tidigare skett med direktutsläpp i markytan. Tillsynsmyndigheten beslutade om miljösanktionsavgift, vilket överklagades av fastighetsägaren.

Ur domskälen: ”Frågan i målet är om de åtgärder, som NN har vidtagit, är av sådant slag att de är tillståndspliktiga enligt 13 § FMH. Enligt punkt 1 i denna bestämmelse krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. NN har ändrat sin befintliga avloppsanläggning både vad gäller reningsmetod och utsläppspunkt. Eftersom ändringarna avser de viktigaste funktionerna vid inrättandet av en avloppsanläggning är enligt Miljööverdomstolens mening NN åtgärd att jämställa med en nyanläggning. Detta överensstämmer också med det Naturvårdsverket angett i de allmänna råden till 13 § FMH.

NN har således vidtagit en tillståndspliktig åtgärd utan att först söka tillstånd och miljösanktionsavgift ska därför påföras enligt nämndens beslut. Miljödomstolens dom ska därför upphävas och nämndens beslut fastställas.”