M 9327-06 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 9327-06
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2008-06-11
Kommun: Tanum

Slutsats

Infiltration av fekalievatten från en dubbelspolande urinseparerande toalett med fekalievatten godtogs inte 35 meter från en vattentäkt.

Utredning av grundvattnets strömningsriktning och bergets lokala sprickighet saknades.

Ansökan avslogs.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet avslog en ansökan om att koppla en dubbelspolande urinseparerande toalett med fekalievatten till en befintlig infiltrationsanläggning. Fekalievattnet avsågs behandlas med UV-ljus. Ansökan avslogs då närmsta vattentäkt låg 35 m ifrån infiltrationen på samma höjd. Utredning saknades om grundvattnets strömriktningar samt bergets lokala sprickighet på fastigheten. Tillsynsmyndigheten ansåg vidare att det fanns risk för att UV-lampan inte alltid skulle fungera eftersom den kräver skötsel.

Sökanden menade att marken var starkt lutande bakom dricksvattentäkten vilket skulle innebära att den 80 meter djupborrade brunnen inte skulle påverkas.

Socialstyrelsen yttrade sig och anförde vikten av att skydda grundvattnet samt att det inte framgick av handlingarna om den anlitade konsulten hade geohydrologisk kompetens. SGU yttrade sig också och menade att den ansökta anläggningen uppfyllde kraven i AR 1987:6. I kombination med Aquatronavskiljaren som uppvisat goda reningsresultat bedömde SGU risken för förorening av dricksvattentäkten som liten.

Miljööverdomstolen avslog ansökan. ”Om även fekalievattnet ska ledas till infiltrationsanläggningen bedömer Miljööverdomstolen i likhet med kommunen att risk finns för förorening av vattentäkten. Med hänsyn härtill ska kommunens talan bifallas och miljödomstolens dom upphävas.”