M 3753-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 3753-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2014-09-24
Kommun: Södertörns miljö– och hälsoskyddsförbund

Slutsats

Dimensionering av en anläggning för BDT-spillvatten från ett enklare fritidsboende kan anpassas till förhållandena på platsen.

Ansökan avslogs pga. bristande redovisning av reningskapacitet.

Referat

En tillsynsmyndighet avslog en ansökan om att inrätta ett gråvattenfilter avsett för BDT-spillvatten från ett litet fritidshus. Tillsynsmyndigheten ansåg att det fanns en risk för överbelastning av gråvattenfiltret även om vattensnål teknik användes.

Tillsynsmyndigheten anförde: För en dusch på fem minuter går det i genomsnitt åt 50 liter vatten, beroende på typ av munstycke. Med tanke på att gråvattenfiltret har en maxkapacitet på 75 liter per timme enligt tillverkarens beskrivning så finns risk att denna överbelastas. Vid överbelastning passerar en del av vattnet ovanför lamellerna så att ingen rening sker. Vid ytterligare överbelastning bräddas behållaren vilket kan medföra olägenhet då orenat vatten släpps ut. Provtagning av BOD, fosfor- och kvävereduktion har gjorts endast under tre olika dagar och endast under sommarhalvåret. Det har inte presenterats några testresultat avseende bakteriereduktion.

Sökanden anförde: Anläggningen xx är testad för bakterier (e-coli) med resultat på 99 procent. Testen för BOD7, fosfor och kväve ligger på 95 procents reningseffektivitet. Kapaciteten kan ökas genom extra biomoduler efter xx alternativt parallellkoppling av två xx-anläggningar. Anläggning x tillgodoser väl gällande krav för rening av BDT-spillvatten. Riskerna för överbelastning är helt grundlösa och hypotetiska. Sann-olikheten att man använder tvättställ och dusch samtidigt finns inte eftersom de är placerade bredvid varandra i ett litet tvättrum.

XX har inga delar som kan gå sönder och den kräver inga byten av filtermassor.

Ur Mark- och miljööverdomstolens dom: ”Bedömningen av vilket flöde en anläggning ska vara dimensionerad för bör ske med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vad Naturvårdsverket anfört i NFS 2006:7 om fem personekvivalenter och permanentboende kan vara en utgångspunkt men hänsyn bör även tas till omständigheter som t.ex. vattenförbrukning, hur mycket fastigheten används, vad som ansluts till anläggningen och användande av vattensnål teknik. Eftersom det i detta fall är fråga om BDT-vatten från ett enklare fritidsboende kan anläggningens dimensionering i och för sig godtas .Av handlingarna framgår att det aktuella området är bergigt och att det finns enskilda dricksvattentäkter 40-50 meter från den tänkta avlopps- anordningen. De tester som gjorts på anläggningens reningsförmåga har gjorts under sommarhalvåret och vid några enstaka tillfällen. Det saknas också uppgift om tester för bakteriereduktion. I likhet med förbundet finner Mark- och miljööverdomstolen att provtagningsresultaten för anläggningen är alltför knapphändiga för att en tillförlitlig bedömning ska kunna göras. Mot denna bakgrund finner Mark- och miljööverdomstolen, med tillämpning av försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § andra stycket miljöbalken, att den befintliga utredningen inte visar att anläggningen uppfyller de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas på en avloppsanläggning för BDT-vatten. Överklagandet ska därför bifallas och ansökan avslås.”