M 6520-09 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 6520-09
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2010-07-01
Kommun: Värmdö

Slutsats

BDT-avlopp är inte i sådant behov av uppföljning och kontroll att det är motiverat att tidsbegränsa tillståndet till 10 år.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet meddelade tillstånd till en bdt-anläggning (infiltration) och tidsbegränsade tillståndet till tio år. kommunen hade meddelat tillståndsplikt för bdt-anläggningar i den delen av kommunen som fastigheten var belägen. tillsynsmyndighet ansåg att även om det handlade om en bdt-anläggning så fanns fortfarande risk för stor påverkan på yt- och grundvatten. vidare anförde tillsynsmyndighet att en automatisk och regelbunden kontroll där uppdatering av villkor med ny teknik sker har stor betydelse för att kunna säkerställa en god miljö i Östersjön. En omprövning vart tionde år är inte betungande eller omständligt för en miljöfarlig verksamhet.

Fastighetsägaren överklagade och menade att det var ett orimligt krav att ompröva anläggningen vart tionde år. Hon ansåg att det inte tagits individuella hänsyn i prövningen av hennes avlopp.

Länsstyrelsen biföll överklagan. Miljödomstolen ändrade senare länsstyrelsens beslut och ansåg att det fanns fog för att tidsbegränsa tillståndet då även en avloppsanläggning är en miljöfarlig verksamhet i lagens mening – i princip bör alla verksamheter som behandlas i balken kunna tidsbegränsas. Miljööverdomstolen delade inte denna uppfattning och fastställde länsstyrelsens beslut. Ur domen: ”Av utredningen i målet framgår att anläggningen är avsedd för ett enfamiljshushåll och att tillståndet har villkorats av att en ur miljösynpunkt lämplig avloppsanordning ska utföras. Några starka miljöskäl som talar för en tidsbegränsning föreligger därför inte.”