M 11835-18 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 11835-18
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2019-06-19
Kommun: Nyköping

Slutsats

Med hänsyn till befintlig utredning om förhållandena på platsen, var det inte visat att anläggningen, utan att förses med extra fosforreningssteg, uppfyllde rimliga krav för att hindra skada eller olägenhet för miljön.

Sammanfattning

Frågan i målet handlade om det kunde anses visat att den sökta anläggningen kunde uppnå normal skyddsnivå på den aktuella fastigheten. Med hänsyn till att jorden på platsen för infiltrationsanläggningen sannolikt inte hade någon större mäktighet utgick domstolen från att det kunde vara svårt att få till en väl fungerande infiltration på denna plats. Det förhållandet att det nedströms anläggningen finns en våtmark gav även anledning till särskild försiktighet. Anläggningen skulle vidare belastas med avloppsvatten från två hushåll.

Domstolen ansåg att utifrån dessa förhållanden var det inte visat att anläggningen uppfyller de krav som bör ställas för att förhindra skada eller olägenhet för miljön. Det kunde inte heller anses att de aktuella kraven för att uppnå rätt skyddsnivå var tekniskt komplicerade eller särskilt kostsamma (enligt uppgift från nämnden kostar en kemfällningsenhet och kemikalier under 6 000 kr). Domstolen ansåg därför inte att det kunde anses orimligt att uppfylla de krav som nämnden ställt och fastställde beslutet att inte bevilja tillstånd för infiltrationsanläggningen.