M 3723-03 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 3723-03
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2004-05-05
Kommun: Högsby

Slutsats

Att tillkännage ett beslut på kommun¬ens anslagstavla räknas inte som delgivning enligt delgivningslagens bestämmelser och domstolen avslog därför tillsynsmyndighetens ansökan om utdömande av vite.

Sammanställning

Tillsynsmyndigheten förelade en fastighetsägare vid vite att komma in med uppgifter om avloppsanläggningen på sin fastighet. Uppgifterna skulle ha kommit in till tillsynsmyndigheten tre veckor efter delgivning av beslutet. Tillsynsmyndigheten hade delgivit beslutet genom att tillkännage protokollet med beslutet på kommunens anslagstavla. Något delgivningskvitto fanns därför inte. När uppgifterna inte kom in ansökte tillsynsmyndigheten om utdömande av vitet.

MÖD anförde att ett vitesföreläggande ska delges adressaten, enligt 2 § lagen (1985:206) om viten. Detta innebär att beslut skall tillkännages på något av de sätt som anvisas i delgivningslagen (1970:428). När adressaten är en fysisk person sker detta normalt genom s.k. ordinär delgivning. Domstolarna ansåg inte det visat att fastighetsägaren vid tiden för ansökan om vitets utdömande hade delgivits vitesföreläggandet. Vid sådant förhållande kunde det förelagda vitet inte dömas ut.