M 2723-08 Miljööverdomstolen

Målnummer: M 2723-08
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2008-12-09
Kommun: Gävle

Slutsats

För att tillstånd ska kunna ges måste beslutsunderlaget tillräckligt väl beskriva förhållandena på platsen och konsekvenserna av om en avloppsanläggning placeras på den föreslagna platsen.

Sluten tank ansågs vara en bra lösning, men infiltrationen för BDT-spillvatten placerades för nära havet så att det fanns risk för översköljning och bristande funktion.

Beslutsunderlaget var för dåligt för att tillstånd skulle kunna medges.

Ansökan avslogs.

Sammanfattning

En fastighetsägare ansökte om tillstånd för en avloppsanläggning bestående av en sluten tank till WC-spillvatten, en trekammarbrunn och en efterföljande förhöjd förstärkt infiltration för BDT-spillvatten. Ansökan beviljades, men beslutet överklagades av närboende som menade att det fanns risker för deras dricksvattentäkter och att bland annat klimatförändringar i framtiden innebär att beslutet inte tagit tillräckligt hänsyn till att anläggningen kan översvämmas av havsvatten.

Miljööverdomstolen fastställde miljödomstolens dom.

Miljödomstolen konstaterar att ansökan avser dels en sluten tank för uppsamling av avloppsvatten från WC dels en anläggning förbehandling av BDT-vatten som består av en trekammarbrunn med efterföljande förhöjd infiltrationsbädd. Domstolen anser en sluten tank för WC-avlopp väl fyller sitt ändamål i detta fall.£Miljödomstolen har vid syn på plats konstaterat att föreslagen placering av infiltrationsbädden så nära havsstranden innebär risk för översköljning av havsvatten vid olägliga vind och vattenförhållanden i vattenområdet utanför fastigheten. Domstolen gör den bedömningen att avloppsvatten från anläggningen vid sådana tillfällen kan trängas ut till omgivningen på ett okontrollerat sätt. Ansökan visar inte vilka konsekvenser med skador i omgivningen en sådan situation kan leda till. Vidare saknas utredning som visar hur grundvatten flyter i området. Sådan information är nödvändig för att kunna bedöma möjliga skador på främst närliggande brunnar när avloppsvatten kommer ut i området kring infiltrationsbädden. Visserligen finns uppgifter om vattennivån i två brunnar för hushållsvatten, dock enbart i förhållande till markytan i dessa brunnars närhet utan en avvägd kartering av markytan i området mellan brunnarna, varför en bedömning av grundvattenytans läge inte heller utifrån dessa uppgifter kan göras såsom vägledning vid bedömning av grundvattenflödets huvudriktning. För att göra en realistisk bedömning torde ytterligare kontrollbrunnar behöva anläggas för att mäta grund vattennivåerna inom området.£På grund av dessa brister skall överklagandet bifallas, innebärande att tillståndsansökan avslås.