M 4187-12 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 4187-12
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2012-11-30
Kommun: Karlstad

Slutsats

Att anlägga en trekammarbrunn anses innebära att man påbörjat inrättande av en avloppsanordning.

Sammanfattning

En fastighetsägare överklagade ett beslut om påförande av miljösanktionsavgift. Fastighetsägaren hävdade att man inte påbörjat anläggning av avloppsanordning utan att de åtgärder de företagit varit en del av de förberedande undersökningarna som måste utföras innan hela anläggningsförfarandet fastlades av beslutande instanser.

Mark- och miljödomstolen konstaterade emellertid att fastighetsägaren får anses ha påbörjat arbeten (anläggande av trekammarbrunn) som var tillståndspliktiga utan att först ha beviljats tillstånd och avslog överklagandet.