M 8541-13 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 8541-13
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2014-04-24
Kommun: Kumla

Slutsats

Ett tillstånd ska inte i brist på utredning utformas med alternativ som den sökande själv får välja mellan.

Tillstånd gavs till såväl infiltration som markbädd i samma beslut.

Utredning av de faktiska förhållandena på platsen saknades.

Ansökan avslogs.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet beviljade tillstånd till en avloppsanläggning där det inte var fastslaget vilken teknisk lösning – markbädd eller infiltration – som skulle anläggas. I tillståndsbeslutet föreskrevs två alternativa metoder för infiltration, dels – för det fall infiltration inte var möjlig, två alternativa metoder för anordnande av markbädd. Det var således inte utrett om infiltration var möjligt men tillståndet omfattade ändå rätt för verksamhetsutövaren att försöka med en sådan utformning och därefter själv bedöma vilken metod som borde användas.

Grannen, som för övrigt inte hade hörts innan beslutet meddelades, överklagade beslutet och menade att det inte var visat att skyddsavståndet till hans brunn var tillräckligt.

Ur domen:

”Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det underlag nämnden hade inför sitt beslut var bristfälligt i fråga om möjligheten till infiltration och att beslutet innebär att verksamhetsutövaren efter påbörjat arbete ska välja det alternativ som denne bedömer lämpligt. Mark- och miljööverdomstolen anser att den nu aktuella delen av avloppsanläggningen är så väsentlig att det borde ha förelegat tillräcklig utredning om förhållandena på platsen innan tillstånd med tekniska lösningar meddelades. Domstolen anser att mot bakgrund av det bristfälliga underlaget som redovisats i ansökan kan inte miljöbalkens krav på tillräckliga skyddsåtgärder (2 kap. 3 §) eller kravet på lämplig lokalisering (2 kap. 6 §) anses uppfyllda. Nämndens formulering med alternativa utformningar av anläggningen ändrar inte denna bedömning. Mark och miljödomstolens dom ska därför upphävas och ansökan avslås.”