M 2727-18 Mark- och miljödomstolen Växjö

Målnummer: M 2727-18
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Växjö
Avgörandedatum: 2018-11-06
Kommun: Simrishamn

Slutsats

Arrendatorn var rätt adressat för ett föreläggande eftersom dispositionsrätten till egendomen genom arrendeavtalet övergått från jordägaren till arrendatorn. Arrendatorn har därigenom faktisk och rättslig möjlighet att vidta de åtgärder som följde av föreläggandet.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet förelade en fastighetsägare att åtgärda en enskild avloppsanläggning på en fastighet med ofri grund. Fastighetsägaren överklagade och menade att föreläggandet skulle riktas till jordägaren.

Ur domskälen:

”Första frågan som mark- och miljödomstolen har att ta ställning till är vem som är rätt adressat för det nu aktuella föreläggandet. Det kan inledningsvis konstateras att det saknas en legal definition av begreppet verksamhetsutövare i miljöbalken. En bedömning får därmed göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet (jfr MÖD 2005:64). En grundläggande förutsättning för att någon ska anses vara verksamhetsutövare är att denne har faktisk och rättslig möjlighet att vidta de åtgärder som följer av ett föreläggande.

Av handlingarna i målet framgår att adressaten inte är fastighetsägare utan äger byggnad på ofri grund vars nyttjanderätt regleras i ett bostadsarrendeavtal. Det är således arrendatorn och inte jordägaren som nyttjar den nu aktuella fastigheten/tomten. Enligt 8 kap. 13 § jordabalken har en jordägare rätt att erhålla tillträde till arrendestället för besiktning och har således inte fritt tillträde till arrendestället och dess byggnader. Dispositionsrätten till egendomen övergår genom arrendeavtalet från jordägaren till arrendatorn. Det är endast när det föreligger ett verkligt intresse för jordägaren som denne kan påkalla ett tillträde till arrendestället. Det kan t.ex. vara när det föreligger misstanke om vanvård av arrendestället. Eftersom dispositionsrätten övergått till arrendatorn och det är arrendatorn som är ägaren till byggnaderna på arrendestället anser mark- och miljödomstolen att rätt adressat för föreläggandet därför är arrendatorn.”