M 2909-03 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 2909-03
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2003-09-19
Kommun: Berg

Slutsats

I domen konstateras att den omständigheten att en verksamhetsutövare är samarbetsvillig inte är ett hinder för tillsynsmyndigheten att i ett preciserat beslut redogöra för vilka åtgärder som krävs och motiven för dessa.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förelade om krav på åtgärder avseende en enskild avloppsanläggning. Fastighetsägaren menade att han frivilligt hade gått med på att åtgärda anläggningen och kände sig kränkt av beslutet.

MÖD hade inga invändningar mot att ett föreläggande skrivits trots att adressaten gått med på kraven. Trots att föreläggandet formulerats genom hänvisning till allmänt råd, ansågs det tillräckligt klart och tydligt med hänsyn till att kontakter med tillsynsmyndigheten hade tagits, dock större krav på vitesföreläggande.