M 5065-12 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5065-12
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2013-01-24
Kommun: Ekerö

Slutsats

I bedömningen av om en viss anläggning kan tillåtas måste beaktas att det eventuellt skulle kunna bli fler fastighetsägare som vill instal­lera samma typ av avloppsan­läggning. Avloppsanläggningen, som bestod av WC-spillvatten till sluten tank och markbädd för BDT-spillvatten, med utsläpp till känslig recipient godtogs trots detta då utsläppet av fosfor bedömdes bli litet.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet avslog en ansökan om att inrätta en sluten tank för WC-spillvatten och en markbädd för BDT. I det aktuella området fanns ett trettiotal fastigheter som hade en enklare avloppsanläggning godkänd för fritidshus eller som saknade avloppsanläggning och som skulle ha intresse av att inrätta ny avloppsanläggning för att möjliggöra omvandling till permanentbostad. I kommunen pågick arbete med en VA- plan i vilken behovet av gemensamma va-lösningar avsågs bedömas för samtliga kommunens omvandlingsområden. Tillsynsmyndigheten uppgav att det aktuella området troligen kommer bedömas ha behov av gemensam lösning inom planperioden, som sträcker sig till och med 2030. Den aktuella fastigheten låg inom vattenskyddsområdet för Mälaren.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att anläggningen innebär att avloppsvattnet renas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer och att anläggningen kan godtas även sett utifrån förhållandena i det större område i vilken fastigheten ingår. Domstolen tog också hänsyn till att det inte kommer finnas ett gemensamt alternativ inom en överskådlig framtid. Ansökan godtogs.