M 1988-12 Mark- och miljödomstolen Nacka

Målnummer: M 1988-12
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Nacka
Avgörandedatum: 2012-10-24
Kommun: Örebro

Slutsats

Ansökan om utdömande av vite avslogs eftersom tidigare utdömda viten inte förmått fastighetsägaren att följa förbudet. Kommande viten skulle snarare kunna förvärra fastighetsägarens ekonomiska situation, varför domstolen istället upplyste tillsynsmyndigheten om möjligheten att vidta rättelse på den felandes bekostnad.

Sammanfattning

Domstolen pekar på möjligheten för tillsynsmyndigheten att besluta om rättelse på den felandes bekostnad om viten inte har någon effekt. Tillsynsmyndigheten förbjöd utsläpp av spillvatten från WC och BDT. Förbudet förenades med ett löpande vite. Upprepade gånger hade vite dessutom dömts ut. Domstolen har sammanlagt dömt ut 130 000 kronor.

Mark- och miljödomstolen avslog nämndens ansökan om utdömande av vite och menade att de redan utdömda vitesbeloppen om 130 000 kr inte hade gjort någon skillnad. Kommande viten antogs inte ge önskad effekt utan endast ytterligare förvärra fastighetsägarens ekonomiska situation. Tillsynsmyndigheten upplystes om möjligheten att istället besluta att vidta rättelse på den felandes bekostnad. AV 9 § viteslagen framgår att det begärda vitesbeloppet får jämkas om det föreligger särskilda skäl, Ett sådant skäl kan vara när utdömande av vitena i successiva förelägganden kan leda till ett i sammanhanget alltför högt belopp. Den utdömande myndigheten ska se till att den enskilde inte försätts i en hopplös situation. I det här målet fanns inga uppgifter eller utredning om fastighetsägarens ekonomi, hans personliga förhållanden eller omständigheterna i övrigt kring hans person.