M 3679-19 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 3679-19
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2020-01-28
Kommun: Göteborg

Slutsats

Tillstånd som är givna med stöd av miljöbalken ska inte i första hand återkallas vid mindre brister utan andra sätt att åstadkomma rättelse, som till exempel förelägganden enligt 26 kap. 9 § MB, bör först prövas.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet beslöt att återkalla tillstånd för en avloppsanläggning och förbjuda verksamhetsutövarna att släppa ut avloppsvatten från WC och bad-, disk- och tvättvatten som inte genomgått av miljöförvaltningen godkänd rening.

Verksamhetsutövarna överklagade beslutet till länsstyrelsen som avslog överklagandet. MMD skriver i domskälen:

”Det kan tilläggas att enligt 24 kap. 1 § MB gäller ett tillstånd enligt balken mot alla, såvitt avser frågor som har prövats i beslutet. Bestämmelsen ger uttryck för tillståndets rättskraft vilket är en grundläggande trygghet som verksamhetsutövaren får genom tillståndet. Utgångspunkten är att ett lagakraftvunnet tillstånd inte på ordinär väg kan rivas upp med avseende på exempelvis allmänna intressen. Tillståndets rättskraft har emellertid vissa inskränkningar och kan under vissa omständigheter antingen återkallas eller ändras.

Enligt förarbetena till 24 kap. 3 § MB bör andra sätt att åstadkomma rättelse först prövas innan ett tillstånd återkallas (prop. 1997/98:45 del B s. 255).

Nämnden har i sitt beslut bland annat gjort gällande att avloppsanläggningen inte uppfyller villkor i tillståndet som säger att anläggningen ska tillses och skötas på sådant sätt att olägenhet inte uppstår. Det villkor i tillståndet som nämnden hänvisar till är ett förhållandevis allmänt hållet villkor vilket enligt mark- och miljödomstolen innebär att viss försiktighet ska iakttas om man med stöd av det ska återkalla tillståndet. Domstolen noterar även att tillståndet är förhållandevis nytt. Verksamhetsutövarna har föreslagit och åtagit sig att vidta vissa åtgärder för att förbättra reningen. Det kan inte uteslutas att de åtgärder som föreslagits innebär att anläggningen uppfyller de i tillståndet föreskrivna villkoren. Mot denna bakgrund finner mark- och miljödomstolen att ett återkallande av tillståndet inte kan ske som en inledande tillsynsåtgärd. Enligt 26 kap. 9 § andra stycket MB får avseende förelägganden och förbud mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet inte tillgripas.

Verksamhetsutövarna ska istället ges möjlighet att vidta de åtgärder som de själva har föreslagit. Om dessa åtgärder, efter inspektion av tillsynsmyndigheten, bedöms medföra att tillståndets villkor uppfylls, ska någon återkallelse inte ske. I annat fall delar domstolen länsstyrelsens bedömning att det är motiverat att återkalla tillståndet och förbjuda utsläpp.

Länsstyrelsens beslut ska således ändras så att nämndens beslut ändras till den lydelse som framgår av domslutet.”