M 304-08 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 304-08
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2008-05-06
Kommun: Ystad

Slutsats

Det var skäligt att jämka ett vite då ett förbud utfärdats men inte kunnat följas på grund av att en entreprenör inte haft möjlighet att utföra arbetet i tid, liksom att överträdelsen av tidpunkten för förbudet varit kort.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förbjöd en fastighetsägare vid vite om 40 000 kr att släppa ut avloppsvatten från sin fastighet. Anläggningen skulle vara åtgärdad inom 6 månader från att beslutet mottagits. Fastighetsägaren ansökte då omgående hos tillsynsmyndigheten om tillstånd att inrätta en avloppsanläggning. Tillstånd meddelades.

Tillsynsmyndigheten ansökte om utdömande av vitet när den nya avloppsanläggningen inte var påbörjad på utsatt tid. Fastighetsägaren hade dock i god tid anlitat en entreprenör för utförandet.

Ur domskälen: ”Nämnden har förbjudit NN vid vite att från sex månader efter delgivning släppa ut avloppsvatten från sin fastighet som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Föreläggandet har vunnit laga kraft. Det får anses klarlagt att M.Å. inte iakttagit förbudet. Förutsättningarna för att döma ut vitet är därför uppfyllda. Ett förelagt vite kan dock jämkas om det finns särskilda skäl. Av handlingarna framgår att M.Å. i god tid anlitat en entreprenör för utförandet. Med hänsyn till vad NN anfört om svårigheterna att få åtgärderna utförda i tid samt att avloppsanläggningen färdigställts kort efter det att medgiven tid gått ut anser Miljööverdomstolen att det föreligger sådana särskilda skäl att förelagt vite kan jämkas. Miljööverdomstolen finner att vitet bör jämkas till 10 000 kr.”

Den omständigheten att fastighetsägaren, enligt egen utsago, vidtagit försiktighetsåtgärder för att förhindra utsläpp som på något vis skulle kunna skada miljön ansågs inte befria honom från ansvar.