M 2275-13 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 2275-13
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2013-08-21
Kommun: Haninge

Slutsats

Ändrad lokalisering var att jämställa med ny anläggning. Att inrätta en sluten tank krävde tillstånd.

Sammanfattning

En fastighetsägare hade låtit inrätta en ny sluten tank för WC-spillvatten samtidigt som den befintliga tanken var kvar. Den gamla och den nya tanken låg på helt olika platser på fastigheten.

Tillsynsmyndigheten fattade beslut om miljösanktionsavgift vilket överklagades. Mark- och miljödomstolen fastställde tillsynsmyndighetens beslut om miljösanktionsavgift.

Av domskälen framgår följande: ”Frågan i målet är om anläggandet av den nya tanken är att anse som en tillståndspliktig åtgärd eller om det kan ses som en ändring av den befintliga och redan tillståndsgivna avloppsanordningen.

I praxis har ändringar av befintlig avloppsanläggning jämställts med en nyanläggning när ändringarna avsett de viktigaste funktionerna vid inrättandet av en avloppsanordning (Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 5369-09). I det fallet var det fråga om ändringar i fråga om reningsmetod och utsläppspunkt.

Vid inrättande av en avloppsanordning med sluten wc-tank är frågan om anordningens lokalisering en viktig del av prövningen. Detta bland annat för att minimera risken för påverkan på dricksvattenbrunnar vid eventuella driftstörningar på anläggningen. I det aktuella fallet har den nya slutna tanken placerats på en annan plats än den gamla tanken. Det tillstånd NN haft för sin avloppsanordning kan inte anses omfatta den ändrade lokaliseringen av wc-tanken. Den ändrade lokaliseringen är att därmed att jämställa med ett inrättande av en ny avloppsanordning som är tillståndspliktig.”