M 2425-15 Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 2425-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2015-12-28
Kommun: Kungälv

Slutsats

Ansökan om minireningsverk med utsläpp till känslig havsvik som dessutom var Natura 2000-skyddad avslogs.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet avslog en ansökan om att installera ett minireningsverk på en fastighet belägen ca 450 meter från en grund havsvik som också var ett Natura 2000 område. Samtidigt avslogs ansökan om Natura 2000-tillstånd för samma åtgärd.

Ur mark- och miljödomstolens dom:

Domstolen har att ta ställning till om den sökta avloppsanläggningen, ett minireningsverk, uppfyller miljöbalkens krav.

Vad först gäller det nationella miljömålet "Ingen övergödning" finner domstolen att en anläggning som uppfyller kraven för hög skyddsnivå är förenlig med detta miljömål.

När det gäller risken för att anläggningen kan bidra till en försämring av den ekologiska statusen i Ödsmåls kile gör domstolen följande bedömning. Domstolen delar myndigheternas bedömning att den marina miljön i Ödsmåls kile är utsatt för en hårt ansträngd situation på grund av övergödning. Även om aktuell avloppslösning uppfyller kraven för hög skyddsnivå, kan ett nytt avloppsutsläpp få en negativ effekt på den mycket känsliga recipienten. Långsiktigt innebär detta risk för en oacceptabel störning. Någon godtagbar och platsspecifik riskanalys har inte utförts av NN.

Mot bakgrund av att NN inte visat att den ansökta avloppslösningen saknar påverkan på det närliggande skyddsområdet och till att fråga är om nyetablering av bostäder, finner domstolen att miljö- och byggnadsnämnden haft fog för sitt beslut att avslå NNs ansökan. Överklagandet ska därför avslås.”