Hitta på sidan

M 6970-22 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 6970-22
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2023-03-07
Kommun: Stockholm

Slutsats

MÖD har bedömt att en avloppsanläggning med sluten tank har sådana brister som innebär risk för att avloppsvatten läcker ut i marken. MÖD har ansett att ett förbud mot utsläpp inte är mer ingripande än vad som behövs.

Sammanfattning

Målet gäller ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten till sluten tank på en fastighet där det bor en person och där avloppsanläggningen är från 1977. Skälen för förbudet är att miljöförvaltningen efter inspektion fann att avloppsanläggningen har sådana brister att nämnden befarade att den slutna tanken inte är hel.

MÖD har bedömt att de brister i avloppsanläggningen som nämnden har beskrivit innebär att det finns en konkret risk för att anläggningen inte längre fungerar på avsett sätt. Avloppsvatten kan istället läcka ut i marken. Det har inte anförts något som förändrar den slutsatsen. Under sådana förhållanden kan ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten till tanken inte anses vara mera ingripande än vad som behövs. MÖD har därmed ansett att nämnden hade fog för sitt beslut och fastställde därför nämndens beslut om förbud och delade nämndens utgångspunkt att förbudet ska börja gälla två år från dagen för domen.