M 5807-18 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5807-18
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2018-10-08
Kommun: Alvesta

Slutsats

Ett bortgrävande av ett fåtal decimeter matjord har inte ansetts kunna likställas med att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning.

Referat

En tillsynsmyndighet hävdade att en fastighetsägare påbörjat inrättande av en avloppsanläggning utan tillstånd och att miljösanktionsavgift därför ska tas ut. Tillsynsmyndigheten anförde bland annat att den utförda grävningen är en inledande åtgärd för avloppet och att det inte krävs att rörledningar eller brunnar är nedsatta utan det räcker med ett första spadtag. Den åtgärd fastighetsägaren har vidtagit ansåg inte tillsynsmyndigheten var en provgrävning.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att den åtgärd som nämnden har lagt fastighetsägaren till last är en bortgrävning av jord till några decimeters djup, av nämnden benämnt schaktbotten. En sådan åtgärd kan inte likställas med att inrätta en tillståndspliktig avloppsanordning, oavsett vad syftet med borttagandet av jorden var. Det har därmed inte funnits stöd för nämndens beslut att ta ut en miljösanktionsavgift.