M 3244-15 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 3244-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2015-06-16
Kommun: Nyköping

Slutsats

Domstolen bedömde att tillsynsmyndighetens utredning varit tillräcklig för att beslut om förbud skulle kunna tas.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet meddelade ett förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning. Anläggningen utgjordes av en trekammarbrunn med utsläpp till ett dike (”grav”). Till anläggningen leddes både WC och BDT-vatten. Fastighetsägaren överklagade beslutet och yrkade vidare att prover skulle tas på vattnet utmed hela x-ån.

MÖD ansåg att utredningen inte behövde kompletteras med vattenprover så som verksamhetsutövaren begärt. Överklagandet avslogs och miljöförvaltningens beslut kvarstod.