M 379-05 Miljödomstolen Vänersborg

Målnummer: M 379-05
Beslutande myndighet: Miljödomstolen Vänersborg
Avgörandedatum: 2005-03-02
Kommun: Tanum

Slutsats

Ett tillståndsbeslut innebär inte att anläggningen måste utföras.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet beviljade tillstånd till en sluten tank. Ansökan hade inkommit efter att tillsynsmyndighet tillsynat anläggningen och anmodat fastighetsägaren att rätta till anläggningen. Tillståndet förenades med villkor om att anläggningen skulle vara utförd och godkänd senast den 16 juni 2003. som skäl för beslutet angav tillsynsmyndighet att den befintliga infiltrationen var belägen endast 25 meter uppströms en vattentäkt som var konstaterat påverkad av koli-bakterier.

Fastighetsägaren överklagade och var missnöjd med villkoren i beslutet. Hon ansåg att beslutet skulle upphävas eftersom hon inte ville göra den nya anläggningen.

Av domskälen framgår följande: ”Den som får ett tillstånd (verksamhetsutövare) är aldrig skyldig att ta tillståndet i anspråk. Verksamhetsutövaren kan utan risk för repressalier se tiden an och låta tillståndet förfalla. Skyldighet att utföra en åtgärd föreligger endast om tillsynsmyndigheten i ett tillsynsärende direkt förelägger någon om detta (dessutom är naturligtvis en verksamhetsutövare skyldig att följa meddelade villkor om erhållet tillstånd tas i anspråk). I förevarande fall kan således NN välja att inte använda sig av tillståndet från den 26 mars 2003.”