M 1959-14 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 1959-14
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2014-09-25
Kommun: Hässleholm

Slutsats

Mark- och miljööverdomstolen ansåg det skäligt att ansluta fastigheten till det kommunala spillvattennätet.

Sammanfattning

En tillsynsmyndighet förelade en fastighetsägare om att ansluta till det kommunala spillvattennätet; Mark- och miljööverdomstolen fann att tillsynsmyndigheten haft skäl för sitt beslut då avloppsanläggningen saknade tillstånd och att det inte framkommit någon utredning som visar på att anläggningen är kravenlig.

Ur MÖD:s domskäl: ”Vid miljökontorets tillsynsbesök i november 2011 kunde konstateras att vattennivån stod över skiljeväggarna i trekammarbrunnen. Vad som orsakat problemet har inte klarlagts i målet och det är inte heller utrett om avloppsanläggningen består av en stenkista eller ett infiltrationsrör. Detta är emellertid inte av avgörande betydelse för om det funnits fog för nämndens föreläggande. NN och MM har varken redovisat något tillstånd för anläggningen eller någon annan utredning som visar att den uppfyller de krav som från miljö- och hälsoskyddssynpunkt ställs på avloppsanordningar. Eftersom den nuvarande anläggningen därmed inte kan anses uppfylla kraven i 9 kap. 7 § miljöbalken har nämnden haft fog för uppfattningen att anläggningen inte kan godtas. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för den kommunala va-anläggningen och nämnden har klarlagt att det finns en förbindelsepunkt upprättad för fastigheten. En anslutning till det kommunala spillvattennätet utgör som regel den miljömässigt mest lämpliga lösningen för att komma till rätta med olägenheter från utsläpp av avloppsvatten (se MÖD 2005:20). Även med beaktande av alternativa avloppslösningar är förhållandena i detta mål sådana att det i vart fall inte är orimligt att förelägga NN och MM att fastigheten ansluts till det kommunala spillvattennätet. Nämnden har således haft fog för att utfärda det aktuella föreläggandet.”